Σάκοι

Σάκοι υψηλής ποιότητας, χύδην ή σε ρολό περφορέ

Πολυαιθυλενίου
Βιοαποικοδομήσιμοι
& Κομποστοποιήσιμοι
Με ανακυκλωμένο
υλικό
Απορριμμάτων