πολιτική ποιότητας

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΠΑΝ-ΧΑΡΤ Α.Ε.Β.Ε.» είναι προσηλωμένη και δεσμευμένη στην εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, προκειμένου μέσω των πεδίων στα οποία δραστηριοποιείται και τα οποία είναι ο σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία βιοαποικοδομήσιμων/κομποστοποιήσιμων και πλαστικών προϊόντων συσκευασίας, ο σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία φιλμ για περιτύλιξη καθώς και ο σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία χάρτινων συσκευασιών, να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα, υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής και σταθερής ποιότητας, όπως αυτή διασφαλίζεται με την εφαρμογή ενός συνολικού Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, κατά το Πρότυπο ISO 9001:2015 και την υιοθέτηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης για τα δάση, βάσει των απαιτήσεων του οργανισμού FSC και του νέου προτύπου FSC-STD-40-004_V3-1.

 

Το Σύστημα Διαχείρισης εγκαθίσταται και λειτουργεί σε όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες της εταιρείας με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση τόσο του ίδιου του Συστήματος Ποιότητας όσο και της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων & υπηρεσιών.

 

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής η εταιρεία παρακολουθεί τις ανάγκες των πελατών και τις εξελίξεις της τεχνολογίας στο χώρο των υλικών συσκευασίας, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει επικαιροποιημένα προϊόντα & υπηρεσίες που να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της.

 

Για τις δραστηριότητες της εταιρείας μας, η έννοια της ποιότητας περιλαμβάνει:

• Προϊόντα & υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών
• Τήρηση των απαιτήσεων του οργανισμού FSC και του νέου προτύπου FSC-STD-40-004_V3-1
• Ειλικρίνεια, σαφήνεια και αξιοπιστία στην επικοινωνία και στην συνεργασία με τους πελάτες
• Εξασφάλιση υψηλής τεχνογνωσίας στα αντικείμενα δραστηριότητας
• Τήρηση αυστηρών κανόνων υγιεινής & ασφάλειας στους χώρους παραγωγής
• Συμμόρφωση προς επιταγές νόμων & κανονισμών

 

Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διεύθυνση, προσωπικό, συνεργάτες / προμηθευτές, πελάτες), η εταιρεία διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου της (παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων / Υπηρεσιών για την μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών της). Η εταιρεία δεσμεύεται για την κοινοποίηση της παρούσας πολιτικής σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Οι αντικειμενικοί στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής & συστηματική προσπάθεια στην εταιρεία περιλαμβάνουν:

• Βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
• Συμπίεση του ποσοστού αστοχιών σε προϊόντα & υπηρεσίες.
• Αύξηση του εύρους των προϊόντων και των αντικειμένων ενασχόλησης προς νέες τεχνολογίες αιχμής.
• Διεύρυνση της πελατειακής βάσης καθώς και του βαθμού διείσδυσης σε υφιστάμενους πελάτες.
• Ταχύτερη & αρτιότερη υποστήριξη.
• Εναρμόνιση όλων των διεργασιών με βάση τις απαιτήσεις του οργανισμού FSC και του νέου προτύπου FSC-STD-40-004_V3-1

 

Η Διοίκηση της ΠΑΝ-ΧΑΡΤ δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας.

 

Οι τρεις άξονες της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας και συγκεκριμένα:

• Η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και των απαιτήσεων του οργανισμού FSC και του νέου προτύπου FSC-STD-40-004_V3-1
• Η ικανοποίηση του πελάτη και
• Η διαρκής βελτίωση

είναι καθήκον και προσφορά όλου του προσωπικού στην ΠΑΝ-ΧΑΡΤ

 

Μέσα από την παρούσα πολιτική ποιότητας η εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν έχει καμία άμεση ή έμμεση συμμέτοχη με τις παρακάτω παράνομες δραστηριότητες:

• Την παράνομη υλοτομία και το εμπόριο παράνομης ξυλείας και δασικών προϊόντων
• Την Παραβίαση των παραδοσιακών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε δασικές εργασίες
• Την Καταστροφή των υψηλών τιμών διατήρησης σε δασικές εργασίες
• Την Σημαντική μετατροπή των δασών σε φυτείες ή τη χρήση μη-δάσος
• Την Εισαγωγή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε δασικές εργασίες
• Την παραβίαση οποιασδήποτε από τις συμβάσεις του Διεθνούς Ινστιτούτου Εργασίας, όπως ορίζεται στη σχετική Διακήρυξη για τις Θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία
• Την παραβίαση οποιασδήποτε εθνικής, κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την εργασία
• Την παιδική εργασία και την εργασία ατόμων κάτω των 15 ετών ή κάτω από το ελάχιστο όριο ηλικίας που αναφέρεται στους εθνικούς ή τοπικούς νόμους ή κανονισμούς, όποια ηλικία και αν είναι μεγαλύτερη
• Την εργασία ατόμων κάτω των 18 ετών σε επικίνδυνες ή βαριές εργασίες εκτός από το σκοπό της εκπαίδευσης σύμφωνα με τους εγκεκριμένους εθνικούς νόμους και κανονισμούς.
• την καταναγκαστική εργασία
• την παρενόχληση και άσκηση βίας οποιαδήποτε μορφής στην εργασία
• ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και αποτελεσματικό δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις